รายชื่อกรรมสัมปาทิกสภาสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีพุทธศักราช

นายวิโรจน์ นวลแข นายกสมาคมฯ
พลอากาศโท สมชาย เธียรอนันท์ อุปนายกฝ่ายพัฒนา
นาวาอากาศเอก ประยุทธ บุพพะกิสกร อุปนายกฝ่ายบริหาร
พลเรือตรี วีระวัฒน์ ทิพย์โสภณ อุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขัน
พลตำรวจตรี ปริญญา จันทร์สุริยา อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายอดิศักดิ์ เหมอยู่ เลขาธิการ
นายธานี จูฑะพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ และประชาสัมพันธ์
นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน เหรัญญิก
นายกิตติธาดา ชวะโนทัย ฝ่ายสิทธิประโยชน์จัดหารายได้ และปฏิคม
พันเอก ธนิส พิพิธวณิชการ ฝ่ายทีมชาติ
พันตรี อภิรักษ์ อารีย์มิตร ฝ่ายผู้ตัดสิน และวิชาการ
นายพรชัย ประชานิยม ฝ่ายจัดการแข่งขัน
นายเวชสิทธิ สุขมาก ฝ่ายส่งเสริมพัฒนา
นายลำพอง ศรรุ่ง ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมพัฒนา
นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร ฝ่ายสวัสดิภาพและการแพทย์
นายบรรยง พงษ์พานิช ฝ่ายต่างประเทศ
นายนครา นาครทรรพ ฝ่ายทะเบียน และผู้ช่วยฝ่ายต่างประเทศ
นายเปรื่องบุญ จักกะพาก กรรมการกลาง
นายสุเมธ สายแวว กรรมการกลาง
นายวิโรจน์ นวลแข นายกสมาคมฯ
พลตำรวจโท เจตนากร นภีตะภัฏ อุปนายก
นายสาโรจน์ ลีสวรรค์ อุปนายก
พลโท วิษณุ ประยูรศร อุปนายก
พลเรือโท ศุภกร บูรณดิลก อุปนายก
พลอากศโท สมชาย เธียรอนันท์ อุปนายก
นายสุรเดช บุณยวัฒน อุปนายก
นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน เหรัญญิก
นายนิกร เพชรรัตน์ กรรมการและประชาสัมพันธ์ และนายทะเบียน
พลตรี ธีระ ไกรพานนท์ กรรมการและฝ่ายจัดการแข่งขัน
พันเอก ชาญวิทย์ ทองพลับ กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายจัดการแข่งขัน
นายลำพอง ศรรุ่ง กรรมการและฝ่ายผู้ตัดสิน/วิชาการ
นายสมบัติ วสุหิรัญ กรรมการและฝ่ายส่งเสริมพัฒนา
นายอี๊ด ลอประยูร กรรมการและฝ่ายสวัสดิภาพและการแพทย์
นายบุญเลิศ ศรีเจริญ กรรมการและฝ่ายหารายได้
นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการและฝ่ายต่างประเทศ
นาวาเอกพิสิษฐ์ ทองดีเลิศ กรรมการและฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายศุภลักษณ์ เปรมะบุตร์ กรรกมาและปฏิคมและผู้ช่วยเลขาธิการ
นายอดิศักดิ์ เหมอยู่ กรรมการและเลาขาธิการ
พลตำรวจโทเจตนากร นภีตะภัฏ นายกสมาคมฯ
นายถิรชัย วุฒิธรรม อุปนายก
พลเรือเอกศุภกร บูรณดิลก อุปนายก
พลเอกพัฒนศักดิ์ กรานเลิศ อุปนายก
นายนิยม กรรณสูต อุปนายก
นายอดิศักดิ์ เหมอยู่ อุปนายก
พันตำรวจโทกุลธน ประจวบเหมาะ เลขาธิการ
นางพรสวรรค์ สมรรคจันทร เหรัญญิก
นายสหพล พลปัถพี ปฏิคม
นายเชษฐวุฒิ วัชรคุณ ประชาสัมพันธ์
นายสมนึก ศรฤทธิ์ชิงชัย นายทะเบียนและกฎหมาย
พันตำรวจโทเกรียงศักดิ์ กัลป์ยาวัฒนเจริญ ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน
นาวาอากาศเอกยูซุบฟี เอมวัธนา ประธานฝ่ายผู้ตัดสินและกติกา
นายยงศักดิ์ ณ สงขลา ประธานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
พลเรือโทสุริยา ณ นคร ประธานฝ่ายสวัสดิภาพและการแพทย์
นาวาเอกปกครอง มนธาตุผลิน ประธานฝ่ายผู้ฝึกสอน
ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม ประธานฝ่ายพัฒนารักบี้หญิง
นายชาญชัย กรรณสูต ประธานฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์
นายชัชวาล ธันวารชร ประธานฝ่ายต่างประเทศ
พลเรือเอก เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์ นายกสมาคม
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ อุปนายกฝ่ายบริหาร
พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ
นายสุวัฒน์ อันใจกล้า อุปนายกฝ่ายเตรียมนักกีฬาและแข่งขัน
นายนิยม กรรณสูต อุปนายกฝ่ายพัฒนา
นายอดิศักดิ์ เหมอยู่ อุปนายก
นาวาเอก นาคินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการ
นาวาเอก วิชชุ บำรุง รองเลขาธิการ
เรือเอก ศรยุทธ เดิมบางชัน เหรัญญิก
นาวเอก ศักรภพน์ ประจักษุ์ภนิติ นายทะเบียน
นายเวชสิทธิ สุขมาก ประธานฝ่ายปฏิคม
นายศุภนิตย์ วงษาลังการ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
พลเรือตรี พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน
นาวาอากาศเอก ณพล ไทยประคอง ประธานฝ่ายผู้ตัดสินและวิชาการ
นายวรรณศักดิ์พิจตร บุญเสริม ประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนา
พลเรือโท ชุมพล เทียมชัย ประธานฝ่ายสวัสดิภาพและการแพทย์
พันตำรวจเอก สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์ ประธานฝ่ายต่างประเทศ
นายฉัตรชัย อินทุสิต ประธานฝ่ายสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา
พันตรี อภิรักษ์ อารีย์มิตร ประธานฝ่ายเทคนิคและกติกา
พลเรือโท พีระศักดิ์ กมลศิลป์ ที่ปรึกษา
พลเรือตรี วิสิฏฐ์ พณิชยกุล ที่ปรึกษา
พลเรือตรี สุระพล ไทยพีระกุล ที่ปรึกษา
พลเรือตรี ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข ที่ปรึกษา
พลเรือตรี สุระพล คุปตะพันธ์ ที่ปรึกษา
นาวาเอก เชาว์ น้อยภารา ที่ปรึกษา
นาวเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ที่ปรึกษา
นาวาเอก เอกราช พรหมลัมภัก ที่ปรึกษา
นาวาเอก พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ ที่ปรึกษา
นาวาเอก กนก กระหม่อมทอง ที่ปรึกษา
นาวาเอก จักรกฤษณ์ สัมภวะผล ที่ปรึกษา
นาวาเอก ชุมพล ล้อมสมบูรณ์ ที่ปรึกษา
นาวาเอก ประพันธ์ ศรีเหนี่ยง ที่ปรึกษา
นาวาเอก สถาพร เหลืองทองคำ ที่ปรึกษา
พันตำรวจเอก เผ่าภากร รามนุช ที่ปรึกษา
Mr.Wang Hong Bin ที่ปรึกษา
Mr.Wang Hui ที่ปรึกษา
Mr.Bin Tang ที่ปรึกษา
คุณขวัญจิตต์ สร้อยทอง ที่ปรึกษา
คุณปุณยาพร กลิ่นจำปี ที่ปรึกษา
นายสุชิน ลิขิโต ที่ปรึกษา
นายกฤต ธนิศราพงศ์ ที่ปรึกษา
พลตำรวจโท เจตนากร นภีตะภัฏ นายกสมาคม
พลอากาศโท วัธน  มณีนัย อุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขัน
พลตำรวจโท ปริญญา  จันทร์สุริยา อุปนายกฝ่ายผู้ตัดสิน
นายสัตยา  เทพบรรเทิง อุปนายกฝ่ายบริหาร
นายฉัตรชัย  วิรัตน์โยสินทร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิประโยชน์
นายสุภรัตน์  อัลภาชน์ เลขาธิการ
นายอรรถพล  วงศ์รัตน์ รองเลขาธิการ
นายวีรศักดิ์  เสงี่ยมจิตร เหรัญญิก
นายฉัตรชัย  อินทุสุต ปฏิคม
พันตำรวจเอก กรไชย  คล้ายคลึง ประชาสัมพันธ์
นายวินัย  สุจริต ฝ่ายทะเบียน
พันตำรวจโท จักรรินทร์  รัตนจงจิตรกร ฝ่ายผู้ตัดสิน และวิชาการ
พลอากาศตรี ประทีป  ชูศรี ฝ่ายจัดการแข่งขัน
นายยงศักดิ์  ณ สงขลา ฝ่ายส่งเสริมพัฒนา
นายลำพอง  ศรรุ่ง ฝ่ายพัฒนารักบี้ภูมิภาค
นายแพทย์อรรคพาสน์  โอวาทตระกูล ฝ่ายสวัสดิภาพและการแพทย์
นายณัฐพล  เหมอยู่ ฝ่ายต่างประเทศ
นายอนันต์  จันทรานุกูล กรรมการกลาง
พลเอกอรรถพจน์ คล่องตรวจโรค นายกสมาคม
พลเรือโทลือชัย รุดดิษฐ์ อุปนายก
พลอากาศโทชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ อุปนายก
พลตรีไพโรจน์ ทองมาเอง อุปนายก
พลตำรวจตรีทรงธรรม อัลภาชน์ อุปนายก
นาวาเอกปกครอง มนธาตุผลิน เลขาธิการ
นาวาเอกศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ เหรัญญิก
นาวาเอกสถาพร เหลืองทองคำ ปฏิคม
นายภัคพงศ์ จักษุรักษ์ กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
พันเอกกรีฑา ศรีลัด ทะเบียน
นาวาเอกวิชชุ บำรุง กรรมการและประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน
พันตำรวจเอกสุทธิพงษ์ เพชรรักษ์ กรรมการและประธานฝ่ายผู้ตัดสินและวิชาการ
พลเรือตรีเอกราช พรหมลัมภัก กรรมการและประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนา
นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร กรรมการและประธานฝ่ายสวัสดิภาพและการแพทย์
ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม กรรมการและประธานฝ่ายพัฒนารักบี้ฟุตบอลภูมิภาค
นายอุดมชัย ณ ไทร กรรมการและประธานคัดเลือกนักกีฬาและผู้ฝึกสอน
นายชวิอรรถ คล่องตรวจโรค กรรมการและประธานฝ่ายต่างประเทศ
นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา กรรมการกลาง
นายณรงค์พจน์ ล่องชูผล กรรมการกลาง
พันตำรวจโท กุลธน  ประจวบเหมาะ นายกสมาคม
พลตำรวจตรี กรไชย  คล้ายคลึง อุปนายก
นาวาอากาศเอก มนัท  ชวนะประยูร อุปนายก
พลเรือตรี ปกครอง  มนธาตุผลิน เลขาธิการ
นาวาเอก ปารัช  รัตนไชยพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
นาวาเอก ศักรภพน์  ประจักษ์ศุภนิติ เหรัญญิก
นายณัฐพล  เหมอยู่ กรรมการและประธานฝ่ายปฏิคม
นายธนากร  ผลอนันต์ กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายวรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม นายทะเบียน
นาวาเอก สถาพร  เหลืองทองคำ กรรมการและประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน
พันตำรวจเอก สุทธิพงษ์  เพชรรักษ์ กรรมการและประธานฝ่ายผู้ตัดสินและวิชาการ
ร้อยเอก ประชา  ศรีธวัชพงศ์ กรรมการและประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนา
นายภัคพงศ์  จักษุรักษ์ กรรมการและประธานฝ่ายสวัสดิภาพและการแพทย์
นายสหพล  พลปัถพี กรรมการและประธานฝ่ายต่างประเทศ
นายอุดมชัย  ณไทร กรรมการและประธานฝ่ายผู้ฝึกสอนและคัดเลือกนักกีฬา
นายวีรยุทธ  โพธารามิก กรรมการและประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์