ด้วยสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ และการประชุมในครั้งนี้มีวาระเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย