คณะผู้ตัดสินรักบี้ฟุตบอล(Match Officials) ของสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เดินทางเข้าร่วมการอบรม East and South Asia Match Official and Coach of Match Official Development Camp 2017 ตามคำเชิญจากสหพันธ์กีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศญี่ปุ่น JRFU ระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2560 ณ เมืองนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายวิทยา หาญกล้า Coach of Match Official : CMO
2. นายณัฐพงค์ หวังเจริญทรัพย์ Match Official : MO (Asia Panel C)
3. นายปรัชญา ขจรนาด Match Official : MO
ในการนี้ขอขอบพระคุณ ท่านนายกสมาคมฯ ท่านเลขาธิการสมาคมฯ และประธานฝ่ายผู้ตัดสินและวิชาการ ที่ให้โอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตัดสินได้รับการพัฒนาประสบการณ์ด้านการตัดสินในต่างประเทศ และขอขอบพระคุณ ThaiAirAsia ที่ให้การสนับสนุนตั๋วเครื่องบินในการเดินทางครั้งนี้ด้วย
“เราสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนา”