คณะผู้ตัดสินรักบี้ฟุตบอล(Match Officials) ของสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เดินทางเข้าร่วมการอบรม East and South Asia Match Official and Coach of Match Official Development Camp 2017 ตามคำเชิญจากสหพันธ์กีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศญี่ปุ่น JRFU ระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2560 ณ เมืองนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายวิทยา หาญกล้า Coach of Match Official : CMO 2. นายณัฐพงค์ หวังเจริญทรัพย์ Match Official : MO (Asia Panel C) 3. นายปรัชญา ขจรนาด 

Continue Reading